Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. zapewnia swym pacjentom usługi zdrowotne z zakresu chorób płuc i gruźlicy na najwyższym, europejskim poziomie. Świadcząc usługi  medyczne wykorzystujemy najlepszy sprzęt oraz współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami.
Celem naszej polityki jest  zapewnienie pacjentom rzetelnej diagnostyki laboratoryjnej, endoskopowej i radiologicznej dla wdrożenia optymalnej terapii, która przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjenta i jego zadowolenia z wysokiej jakości naszych usług.
Po to, aby nieustannie podnosić poziom świadczeń i satysfakcji naszych pacjentów i pracowników podejmujemy następujące działania i cele:

 • zapewniamy naszemu personelowi dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • wprowadzamy standardy i procedury postępowań,
 • analizujemy procesy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, incydenty, wypadki przy pracy
 • dbamy o najwyższą jakość badań diagnostycznych oraz realizowanych procedur terapeutycznych,
 • kontrolujemy jakość świadczonych przez nas usług i warunki ich wykonywania,
 • modernizujemy infrastrukturę starając się zapewnić jak najlepsze warunki przebywania pacjentów w naszym Szpitalu,
 • zakupujemy najwyższej klasy sprzęt i wyposażenie,
 • dążymy do osiągnięcia statusu lidera w swojej dziedzinie,
 • dbamy o bezpieczeństwo pracy pracowników, podwykonawców, osób odwiedzających
 • analizujemy potrzeby i oczekiwania pacjentów, kontrahentów i pracowników w oparciu o monitorowanie ich satysfakcji,
 • doskonalimy organizację procesu pracy w celu optymalizacji wykorzystania obecnych zasobów personalnych, materialnych, informatycznych i finansowych,
 • uświadamiamy i angażujemy personel w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 • uświadamiamy i angażujemy personel w działaniach na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego, promujemy ochronę zdrowia
 • efektywnie  zużywamy  nośniki  energii  cieplnej  i  elektrycznej,  prowadzimy  gospodarkę  wodą i ściekami, zmniejszamy ryzyko wystąpienia awarii środowiskowych,
 • zapewniamy naszym pracownikom zgodne z wymogami warunki pracy, zapobiegamy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dbamy o zasoby dla bezpiecznych metod pracy, poprawy warunków pracy, tworzymy zdrowe miejsca pracy, zapobiegamy urazom, eliminujemy zagrożenia lub minimalizujemy ryzyka poprzez zapewnienie środków ochronnych ( indywidualne, zbiorowe)
 • monitorujemy środowisko pracy poprzez badania, analizy- raporty przedstawiamy pracownikom,  prowadzimy rejestry, słuchamy i wdrażamy pomysły pracowników dotyczące  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalizujemy ryzyka oraz zapobiegamy wypadkom
 • szkolimy pracowników jak postępować i jakie kroki podejmować podczas sytuacji awaryjnych, nadzwyczajnych, aktualizujemy instrukcje oraz szczegółowe zasady postępowania, analizujemy zachowania podczas ćwiczeń oraz szkoleń
 • dążymy do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy

Nasza Spółka zarządza ryzykiem,  a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz oddziaływania na środowisko podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania ryzyka i szans dla Szpitala m.in. poprzez ciągle doskonalenie i analizę ocen ryzyka dla wszystkich stanowisk pracy, podwykonawców przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką jak również poprzez regularne kontrole środowiska pracy.
Gwarancją wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez Szpital jest spełnianie wymagań prawnych i ciągłe doskonalenie skuteczności  Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
WSZYSCY PACOWNICY SZPITALA REALIZUJĄ ZAŁOŻENIA NINIEJSZEJ POLITYKI JAKOŚCI, ZARZĄDZANIA ŚODOWISKIEM ORAZ BHP

 
Do realizacji Polityki Jakości, Zarządzania Środowiskiem oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zarząd wyznaczył następujące cele i zadania:

 • Utrzymanie zatrudnienia specjalistów na dotychczasowym poziomie,
 • Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych,
 • Poprawa infrastruktury Szpitala i środowiska opieki pacjenta w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych,
 • Utrzymanie zadowolenia pacjentów z oferowanych świadczeń medycznych,
 • Zmniejszenie o 2% ilości reoperacji (Ilość pacjentów, u których miała miejsce reoperacja/ ilość operowanych pacjentów),
 • Zmniejszenie o 10% odleżyn nabytych
 • Zmniejszenie o 5% ilości rehospitalizacji (ilości pacjentów rehospitalizowanych  / ilość pacjentów hospitalizowanych w oddziale),
 • Zmniejszenie o 10% niezgodności rozpoznania klinicznego i sekcyjnego
 • Skuteczność procesu sterylizacji
 • Zmniejszenie o 10% błędów jakościowych w dokumentacji medycznej,
 • Wybudowanie zadaszone ogrodzonej wiaty na gromadzenie odpadów komunalnych,
 • Poprawa warunków technicznych i sanitarnych gromadzenia odpadów medycznych – przebudowa magazynu
 • Cele ogólne i szczegółowe BHP na lata 2020 – 2023

W ramach zarządzania środowiskiem Zarząd uznał następujące  ,,Znaczące aspekty środowiskowe”:

 • Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
 • Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Pobór wody,
 • Wytwarzanie ścieków,
 • Zużycie energii elektrycznej.