Rozwój usług medycznych

Tytuł projektu: „Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni RTG, TK i USG poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach.” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9. – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.2.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Planowy termin rozpoczęcia przedsięwzięcia listopad 2010 r., a zakończenia listopad 2011 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 719 332.46, w tym z EFRR 2 311 432.59 zł., zaś środki własne stanowią 407 899.87 zł.

Projekt pod tytułem ”Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych Pracowni RTG, TK i USG w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach” realizowany będzie przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach.

Przedmiot projektu: remont Pracowni RTG, TK i USG (218,60 m²), zakup specjalistycznej aparatury medycznej (2 szt.), szkolenie (5 osób). Cele projektu: dostosowanie pracowni RTG, TK i USG do istniejących przepisów, skrócenie czasu wykonania badania specjalistycznego oraz zwiększenie jakości badań w pracowni TK, ucyfrowienie Radiodiagnostyki Konwencjonalnej. Rezultaty: Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia objętych wsparciem do 2013 r.- 4557 osób, Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych do 2013 r. – 8184 badań.

Projektodawca planuje w ramach projektu wymianę sprzętu na nowoczesny bądź jak w przypadku TK zakup nowego. Ponadto wymiana jednorzędowego tomografu komputerowego na szesnastowarstwowy spiralny tomograf komputerowy w sposób radykalny poprawi możliwości diagnostyczne pracowni tomografii komputerowej, wykorzystywany głównie w diagnostyce chorób nowotworowych (umożliwienie prowadzenia badań warstwami drobniejszymi – poprawienie jakości badania).

W ramach projektu planowanie jest ucyfrowienie pracowni, co pozwoli wyeliminować tradycyjną obróbkę zdjęć na kliszach. Uzyskiwanie zdjęć będzie polegało nie na naświetlaniu kliszy, ale płyt fosforowych, które po zeskanowaniu w specjalnym czytniku będą zapisywane w wersji elektronicznej.

Równie ważnym elementem projektu jest dostosowanie wymogów pracowni wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów leczenia z 10 listopada 2006 r. Dostosowując pomieszczenia pracowni nie tylko wypełnimy obowiązki narzucone na nas przez Ministerstwo Zdrowia ale i poprawimy warunki przyjmowania pacjenta jak i komfort pracy personelu medycznego.

Cele projektu zgodne są z celem głównym Osi Priorytetowej 9.2 RPO dla województwa pomorskiego „Poprawa dostępności lokalnej infrastruktury społecznej dla wzmocnienia struktur społecznych na obszarach poza dużymi miastami” a w szczególności z celem szczegółowym „Poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych”, które realizowane będą poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz promowanie świadczenia wysokiej jakości usług medycznych.