Termomodernizacja obiektów Szpitala

Tytuł projektu : „Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.”

Cel projektu: Celem projektu jest wykonanie rekomendowanych w audytach energetycznych przedsięwzięć poprawiających gospodarkę energetyczną w
Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z oo. Podstawowym zakresem planowanych prac jest: polepszenie izolacyjności termicznej obiektów poprzez
docieplenie przegród budowlanych (ścian i stropów), wymianę stolarki otworowej (okna i drzwi) na posiadającą lepsze właściwości izolacyjne, wykonanie
prac regulacyjnych i modernizacyjnych w istniejących instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 Planowane efekty: Planowanym efektem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej oraz w konsekwencji ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach eksploatowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Realizacja projektu umożliwi także spełnienie obowiązków nałożonych na zakład w zakresie realizacji działań oszczędnościowych oraz pełnienia wiodącej
roli w dążeniu do osiągnięcia krajowego celu z zakresu efektywności energetycznej (Ustawa z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej).
W wyniku planowanej termomodernizacji planuje się:
– Obniżenie zużycia energii końcowej (finalnej) w wyniku termomodernizacji obiektów o 31,8% po roku 2019,
– Obniżenie zużycia energii pierwotnej w wyniku termomodernizacji obiektów o 31,8% po roku 2019,
– Zmniejszenie emisji CO2 o 32,8% po roku 2019, a stąd mniejsze zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji CO2 i niższe koszty wytwarzania ciepła w źródłach

Wartość projektu: 4 170 000 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 544 500 zł