Dostępność Plus dla Zdrowia

Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp z o.o. jest grantobiorcą projektu pn Dostępność Plus dla Zdrowia, który jest finansowany z Funduszy Europejskich. Szpital otrzymał grant w wysokości 1 977 777, 18 PLN i przeznaczył go na poprawę dostępności świadczeń medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
Dzięki temu dofinansowaniu osoby te będą mogły:
 
– skorzystać z wydzielonych ciągów pieszych prowadzących do Pawilonu nr 1 i 4,
– skorzystać z wydzielonych miejsc parkingowych,
– w łatwiejszy sposób dostać się do gabinetów lekarskich, rejestracji, Izby Przyjęć,
– skorzystać z systemu kolejkowego,
– uzyskać świadczenia medyczne z użyciem nowych urządzeń i sprzętu medycznego.

Koordynator ds. dostępności:

• Pomaga przy przemieszczaniu się osób z dysfunkcją ruchową/ wzrokową. 

• Wspiera Pacjentów z indywidualnymi potrzebami przy rejestracji na wizytę. 

• Wspiera Pacjentów ze szczególnymi potrzebami przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. 

• Udziela informacji o posiadanych przez placówkę udogodnieniach dla osób z indywidualnymi potrzebami. 

• Monitoruje działalność szpitala w zakresie zapewnienia dostępności

Organizacje wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Polski Związek Niewidomych. Okręg Pomorski

ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk

Tel. (58) 341-26-83

W Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. zadania koordynatora ds. dostępności realizowane są przez: 

Magdalena Ozga

ul. Kuracyjna 30

82-550 Prabuty

Tel: (0-55) 262 43 79

adres e-mail: m.ozga@szpitalprabuty.pl

PROCEDURY I WNIOSKI:

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. jest zakładem leczniczym ukierunkowanym na kompleksową diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację chorób układu oddechowego. Szpital spełnia kryteria kwalifikacyjne i stanowi IV poziom szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Dysponujemy 184 łóżkami w zakresach chorób płuc i gruźlicy, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, intensywnej terapii oraz Izbą Przyjęć. Poradnie przyszpitalne świadczą usługi z zakresu onkologii, chirurgii ogólnej oraz chirurgii klatki piersiowej. Nowocześnie wyposażone pracownie endoskopowe korzystają z technik video, w których stosuje się metody endoskopowe w tym: autofluorescenję (AFI), obrazowanie w wąskim paśmie światła (NBI), wewnątrzoskrzelową ultrasonografię (EBUS). Ponadto Szpital posiada Pracownię Tomografii Komputerowej wyposażoną w 16- rzędowy aparat najnowszej generacji oraz Pracownię Histopatologiczną, która wykonuje badania: histopatologiczne, cytologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne.

Struktura Szpitala ułatwia kompleksową i sprawną diagnostykę chorób układu oddechowego. Diagnostyka chorób nowotworowych od momentu pojawienia się pacjenta w Szpitalu do jego wypisania trwa najczęściej od trzech do sześciu dni. Szpital wykonuje również złożone zabiegi z zakresu chirurgii klatki piersiowej, w tym częściowe i całkowite resekcje płuc oraz zabiegi zakresu chirurgii onkologicznej, w nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym   Bloku Operacyjnym. Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem prowadzi leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego tlenem z koncentratorów w domach pacjentów. Szczególne walory mikroklimatyczne Prabut znane od XIX wieku, związane z drzewostanem iglastym uzupełniają leczenie farmakologiczne i odgrywają istotną rolę  w procesie terapii.

Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikaty ISO 9001, 14001 i 18001.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

– stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
– stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitale,
– ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zakres świadczeń udzielanych przez Spółkę obejmuje: świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

Skip to content